Skip to content

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Úvodné ustanovenia

tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom komunikácie cez email medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

predávajúcim je:

coffee manager s.r.o.

Tallerova 6

811 02 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 52113981

Emailinfo@coffeeland.mooore.sk

IBAN: SK74 7500 0000 0040 2902 9999

Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133849/B 

Kupujúcim (odberateľom) je:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním  objednávky prostredníctvom objednávky zadanej na emailovú adresu predávajúceho info@coffeeland.mooore.sk. Kupujúci odoslaním emailu s vyplnenými požadovanými osobnými údajmi potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

 

 1. Cena tovaru

Všetky ceny udávané pri tovare sú konečné, vrátane všetkých daní.

K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene ceny je povinný kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej cene kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto ceny.

 V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek storno poplatku.

 

 1. Objednávka tovaru a uzavretie zmluvy

Objednávka vzniká na základe oslovenia predávajúceho prostredníctvom emailovej komunikácie (info@coffeeland.mooore.sk) kupujúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné zadať požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby. Kupujúci taktiež obdrží Všeobecné obchodné podmienky, Kódex ochrany osobných údajov a Formulár na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci odoslaním emailu s vyplnenými požadovanými údajmi súhlasí so znením VOP a zásadami ochrany osobných údajov, ako aj s cenou objednaných tovarov.

Kupujúci následne obdrží v rámci emailovej komunikácie správu obsahujúcu pokyny k platbe.

Objednávka sa pripísaním fakturovanej sumy na bankový účet predávajúceho stáva záväznou a dochádza k uzavretiu zmluvy.

Predávajúci bezodkladne prostredníctvom emailovej komunikácie upovedomí kupujúceho o obdržaní fakturovanej sumy, o odoslaní tovaru a súčasne mu prostredníctvom emailu zašle faktúru o zaplatení tovaru.

 

 1. Platobné podmienky

Za tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • Zaslaním fakturovanej sumy z bankového účtu kupujúceho na bankovú účet predávajúceho

 • Priamym bankovým vkladom na bankový účet predávajúceho

 

 1. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu alebo balíka  podľa sadzobníka uvedeného nižšie;

 • osobným prevzatím na adrese Pri Struhe 9, 83107 Bratislava, v časoch dohodnutých na základe e-mailovej komunikácie.

Osobné prevzatie tovaru je bezplatné.

Výška poštovného sa odvíja od miesta dodania tovaru.

Sadzobník poštovného je nasledovný:

 • Poštovné v rámci SR je 3 €.

 • Doručenie do ČR slovenskou poštou je 8 €.

 • Doručenie v rámci krajín EU 9 €

 • Kuriérska služba 5 €

V prípade ak celková kúpna cena produktov v jednej objednávke Kupujúceho je vyššia ako suma 100 Eur s DPH, cena za akúkoľvek zvolenú formu dopravy je 0 Eur s DPH.

Ak predávajúci kupujúcemu neuvedie pri produkte inú dodaciu lehotu platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. Predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kupujúci je povinný kontaktovať svoju dodaciu poštu ako aj nás na emailovej adrese info@coffeeland.mooore.sk

 

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Prípadné nezrovnalosti alebo chyby je kupujúci povinný okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný.

 

 1. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke je emailom zaslaný daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Internetový obchod Coffeeland.sk ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim;

 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

 Internetový obchod Coffeeland.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou);

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;

 • poškodenie zavinené doručovateľom (poštou).

 1. Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná.

V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu info@coffeeland.mooore.sk a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov.

V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7 právo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, kontaktovať predávajúceho e-mailom na info@coffeeland.mooore.sk

 Zároveň je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu predávajúceho (coffee manager s. r. o., so sídlom Tallerova ul. č. 6, 811 02 Bratislava). Taktiež je potrebné vyplniť, vytlačiť a priložiť k tovaru Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami zaslaný v rámci emailovej komunikácie kupujúcemu.

Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Po prijatí a prekontrolovaní tovaru spolu so všetkou dokumentáciou (podľa vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru) a po uznaní práva, vrátime kupujúcemu peňažné prostriedky prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 20 pracovných dní.

 1. Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom emailovej objednávky na info@coffeeland.mooore.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru a to informovaním na e-mail info@coffeeland.mooore.sk. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

 • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;

 • ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;

 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

 • ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho

(coffee manager s. r. o., so sídlom Tallerova ul. č. 6, 811 02 Bratislava).

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

 

 • Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@coffeeland.mooore.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index-cfm alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar;

 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu;

 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie

 •  

 1. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

 

 1. Ostatné dôležité informácie

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového profilu  predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci zaslaním emailu s požadovanými údajmi na inof@coffeeland.mooore.sk potvrdzuje, že súhlasí s týmito vvšeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosťo informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, predovšetkým rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od coffee manager s. r. o., so sídlom Tallerova ul. č. 6, 811 02 Bratislava zakázané.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.9.2022.